Chi-hui-ca-hui.

Signification : "Nous le peuple". Tribu Apaches.

Chi-hui-ca-hui.